Prywatne: O parafii » Historia

Opis historyczny

Wróblowice leżą na terenie Pogórza Wielickiego, w bezpośredniej bliskości Krakowa. Ich rodowód sięga XV wieku, bowiem pierwsza wzmianka w Wróblowicach pochodzi z 1427 roku, a więc z czasów kiedy to w pobliskich Swoszowicach zaczęto wydobywać siarkę, będącą surowcem do wyrobu prochu strzelniczego.

Jan Długosz w opisie diecezji krakowskiej w 2. połowie XV w. podaje, iż wieś Wróblowice należała do Parafii św. Jakuba na Kazimierzu, która swoim zasięgiem obejmowała podówczas również: Swoszowice, Płaszów, Łagiewniki, Prokocim, Rżąkę, Wolę Duchacką, Borek, Kurdwanów i Podbrzezie. Zatem nie istniejący już dzisiaj kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (stał w rejonie ul. Skawińskiej, zburzony w 2. połowie XVIII w.) był macierzystym kościołem parafialnym Wróblowic.

Nieco później, “Liber Memorabilium” podaje, że od 1600 roku Wróblowice wespół ze Swoszowicami i Kurdwanowem pozostają pod zarządem krakowskiego kościoła Bożego Ciała, w którym obowiązki duszpasterskie sprawowali kanonicy regularni. Krakowscy augustianie obsługiwali stojącą nieopodal wróblowickiego dworu kaplicę, a później pierwotny drewniany kościół wzniesiony, prawdopodobnie, z końcem XVIII wieku.

W 1782 roku, na mocy dekretu cesarza Józefa II, Wróblowice przydzielone zostają do parafii kosocickiej, jednej z najstarszych w diecezji krakowskiej, od której odłączyły się dopiero w 1805 roku, kiedy to utworzono ekspozyturę.

Parafię we Wróblowicach erygowano dopiero 8 czerwca 1845 roku. W miejscu, gdzie stała stara drewniana kaplica (z obrazem Przemienienia Pańskiego w ołtarzu głównym), zbudowano w latach 1875-1881 kościół, ufundowany przez ks. Macieja Wieczorka, proboszcza nowo utworzonej parafii wróblowickiej.

Świątynię we Wróblowicach konsekrował 7 sierpnia 1881 roku bp Albin Dunajewski. Przy niej istniały i działały bractwa i stowarzyszenia kościelne o starym rodowodzie, m. in.: Apostolstwa Modlitwy (od 1882 roku), Drogi Krzyża (od 1879 roku), Bractwa Różańca Świętego (od 1900 roku), Towarzystwa Trzeźwości (od 1896 roku), Papieskiego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary (od 1928 roku), Krucjaty Eucharystycznej (przed 1939 rokiem).

Kalendarium

 • 1427 r.: Pierwsze pisane wzmianki w Wróblowicach
 • koniec XV w.: Wróblowice należą do parafii św. Jakuba Apostoła na krakowskim Kazimierzu
 • ok. 1600 r.: Obowiązki duszpasterskie we Wróblowicach sprawują krakowscy augustianie
 • 1782 r.: Dekretem Cesarza Józefa II Wróblowice, Swoszowice, Kurdwanów i Wrząsowice przyłączono do parafii kosocickiej
 • 1805 r.: Odłączenie Wróblowic od parafii kosocickiej, utworzenie ekspozytury
 • 1821 r.: Do kościoła przybudowano dzwonnicę
 • 1824 r.: Dziedzic Wróblowic, Jakub Leśniak, zrzeka się patronatu nad Swoszowicami
 • 1845 r. – 8.VI.: Erygowanie parafii we Wróblowicach
 • 1852 r.: Budowa plebanii
 • 1875-1881 r.: Z fundacji ks. proboszcza Macieja Wieczorka, z pomocą właściciela Wrząsowic, barona Henryka Konopki, powstaje murowany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego we Wróblowicach
 • 1879 r.: Powstaje stowarzyszenie Drogi Krzyża
 • 1881 r. – 7.VIII.: Konsekracja kościoła przez bp. Albina Dunajewskiego
 • 1882 r.: Powstaje ołtarz główny wg projektu Romualda Łapczyńskiego, utworzenie Stowarzyszenia Apostolstwa i Modlitwy
 • 1892 r.: Śmierć ks. proboszcza Macieja Wieczorka, fundatora i budowniczego kościoła
 • 1896 r.: Przy kościele powstaje Towrzystwo Trzeźwości
 • 1900 r.: Powstaje przykościelne Stowarzyszenia Żywego Różańca i Bractwo Różańca Świętego
 • początek XX w.: Z Wiednia sprowadzono Drogę Krzyżową, dar dla parafii Katarzyny Gawor ze Zbydniowic
 • 1928 r.: Powstanie przykościelnego Papieskiego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary
 • przed 1939 r.: Powstaje przy kościele Krucjata Eucharystyczna
 • 1978 r.: Powstanie nowej plebanii, wybudowanej przez ks. Władysława Kajzera
 • 1981 r.: Poświęcenie nowej organistówki, wybudowanej przez ks. Władysława Kajzera
 • lata 80-te: Budowa nowej kaplicy na cmentarzu grzebalnym przez ks. Władysława Kajzera
 • 1989 r.: Proboszczem zostaje ks. Eugeniusz Sukiennik, przybyły ze Szczakowej, powstają schody do głównego i bocznego wejścia kościoła oraz ogrodzenie cmentarza grzebalnego
 • 1993 r.: Odnowienie drewnianej dzwonnicy, wszystkich ołtarzy i ambony, powstaje nowy stół ołtarzowy i pulpit oraz nowe okna
 • 1994 r.: Parafię wizytuje ks. kardynał Franciszek Macharski
 • 1999 r.: Anna i Edward Osieccy malują dla kościoła polichromię
 • 2000 r.: Powiększenie parkingu przed kościołem
 • 2002 r.: Parafię wizytuje ks. bp. Kazimierz Nycz
 • 2004 r.: Odnowienie organów, staraniem ks. proboszcza i dzięki ofiarności Parafian, a także ofiar za grobowce na cmentarzu
 • 2010 r.: Proboszczem zostaje ks. Adam Szostak
 • 2010 r.: Powstaje internetowa strona parafialna pod adresem www.wroblowice.katolicki.eu
 • 2023 r.: Proboszczem zostaje ks. Janusz Cebulski