Prywatne: Sakramenty » Bierzmowanie

Sakrament w parafii

Informacje ogólne

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi i zdolnymi do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą stanu pełni życia chrześcijańskiego poprzez utratę szczególnych darów Ducha Świętego.

Świadek bierzmowania

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik lub sami rodzice.

Świadek bierzmowania winien posiadać następujące przymioty:

 1. jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku;
 2. jest wierzącym i praktykującym katolikiem;
 3. należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię;
 4. nie jest wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych (w dniu Bierzmowania winien przyjąć Komunię świętą).

Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał przykładem, radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Przygotowanie do sakramentu

W okresie przygotowania kandydaci biorą udział w spotkaniach w małych grupach oraz uczestniczą w liturgii.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem przygotowania do bierzmowania w naszej parafii w roku 2023/2024.

Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców. O terminie poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych i za pośrednictwem katechetów.

Poniżej znajduje się harmonogram przygotowania dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej:

 • Klasy VIII
  • Klasa VIII A – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, rozpoczynając od 03.10.2023 o godzinie 16:45 – dk. Marcin Kaczmarczyk
  • Klasa VIII B – drugi i czwarty wtorek miesiąca, rozpoczynając od 10.10.2023 o godzinie 16:45 – dk. Marcin Kaczmarczyk
  • Klasy VIII z SP Wrząsowice oraz uczniowie mieszkający w parafii i uczęszczający do szkół poza parafią – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18:45 – dk. Marcin Kaczmarczyk
 • Klasy VII
  • Klasa VII A – pierwszy wtorek miesiąca, rozpoczynając od 03.10.2023 o godzinie 18:45 – dk. Marcin Kaczmarczyk.
  • Klasa VII A z SP Wrząsowice oraz uczniowie mieszkający w parafii i uczęszczający do szkół poza parafią – drugi wtorek miesiąca, rozpoczynając od 03.10.2023 o godzinie 18:45 – dk. Marcin Kaczmarczyk.
 • Klasy VI
  • Klasa VI A – pierwszy wtorek miesiąca od 16:00 do 16:45 (I grupa), od 16:45 do 17:30 (II grupa) – p. Sylwia Wajner
  • Klasa VI B – pierwszy czwartek miesiąca od 16:00 do 16:45 (III grupa), od 16:45 do 17:30 (IV grupa) – p. Sylwia Wajner
  • Klasa VI A z SP Wrząsowice – trzeci wtorek miesiąca od 16:00 do 16:40 – p. Małgorzata Kołodziej
  • Klasa VI B z SP Wrząsowice – trzeci wtorek miesiąca od 16:45 do 17:25 – p. Małgorzata Kołodziej

Wstępny harmonogram spotkań:

 • Próby przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania:
  • 23.04, g. 16:30,
  • 30.04, g. ok. 16:30, godzina dokładna zostanie podana po pierwszej próbie
  • 14.05, g. ok. 16:30, godzina dokładna zostanie podana po pierwszej próbie
  • 31.05 lub 01.06 – próba generalna, godzina dokładna zostanie podana po pierwszej próbie
 • VIIA SP Wróblowice: 07.11.2023; 05.12.2023; 09.01.2024; 06.02.2024; 05.03.2024; 09.04.2024; 14.05.2024; (04.06.2024 – opcjonalnie);
 • VIIA SP Wrząsowice + inne osoby: 03.10.2023; 14.11.2023; 12.12.2023; 16.01.2024; 06.02.2024; 12.03.2024; 16.04.2024; 14.05.2024; (04.06.2024 – opcjonalnie).

Daty zaznaczone na kolorowo oznaczają spotkania łączone dla klas ósmych lub siódmych.

ZAPISY OBYDWU KLAS
OD 11 WRZEŚNIA W KANCELARII PARAFIALNEJ
W GODZINACH URZĘDOWANIA.


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest zatem konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje “znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. [J 16, 7-14]

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. [Dz 2, 1-4]

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8, 14-17)