Prywatne: Sakramenty » Chrzest

Sakrament w parafii

Chrzty w formie uroczystej sprawowane są w niedziele na Mszy świętej o godzinie 12:00. Chrzty poza Mszą świętą: termin do uzgodnienia w kancelarii.

Zgłaszając chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej rodzice:

 1. zgłaszają fakt urodzenia dziecka – należy przynieść akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, dodatkowo należy znać datę i miejsce (parafia, kościół) ślubu,
 2. zgłaszają wybrane imię (imiona) dziecka (przynajmniej jedno z imion powinno być wybrane z katalogu świętych lub błogosławionych Kościoła Katolickiego),
 3. zgłaszają kandydatów na rodziców chrzestnych:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce aktualnego zamieszkania,
 4. zgodnie z dekretem Konferencji Episkopatu Polski rodzice niezwiązani sakramentalnym węzłem małżeństwa są zobowiązani do podpisania deklaracji o zapewnieniu religijnego wychowania w wierze,

Podczas uroczystości udzielenia Chrztu Świętego rodzice:

 1. podczas uroczystości udzielenia Chrztu Świętego winni być w stanie łaski uświęcającej (po uprzedniej Spowiedzi Świętej),
 2. podczas uroczystości udzielania Chrztu Świętego rodzice powinni przyjąć Komunię Świętą ofiarowaną za swoje dziecko.

Nie można udzielać Sakramentu Chrztu Świętego małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.

Rodzice chrzestni:

 1. muszą nimi być osoby należące do kościoła katolickiego, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania;
 2. muszą przedstawić (w kancelarii parafialnej) zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym – jeśli nie pochodzą z naszej parafii;
 3. jeżeli uczęszczają do szkoły średniej lub wyższej i niedawno ukończyli katechizację, muszą przedstawić (w kancelarii parafialnej) indeks katechetyczny lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej;
 4. przynoszą na chrzest świecę i białą szatę;
 5. podczas uroczystości udzielenia Chrztu Świętego winni być w stanie łaski uświęcającej (po uprzedniej Spowiedzi Świętej).

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby:

 1. nieochrzczone;
 2. należące do jakiejś sekty religijnej;
 3. które publicznie zaparły się wiary;
 4. wrogo ustosunkowane do wiary i religii;
 5. będące publicznymi, jawnymi grzesznikami;
 6. żyjące bez sakramentu małżeństwa;
 7. które nie mogą otrzymać ważnego rozgrzeszenia;
 8. które zrezygnowały z katechizacji w szkole podstawowej lub średniej.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy Świętej.


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Sakrament ten nazywany jest chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: “zanurzyć, pogrążyć”; “zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako “nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. [Mt 28, 19]
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [Mk 16, 15n]